Medicinutdelning på Öckerö

Öckerö den 27de October 1837. När år 1834 cholera var vid sitt slut i Öckerö sörgård och hade redan börjat härja i Öckerö Norgård, hitkom capten Drenzer med något Fläderthé och – senap

 

1 boutelj Camphertsbrännvin för utvärtes bruk

½ do do spiritus – invärtes do

1 flaska Praeservativ

2 lispund hafregryn

3 bouteljer portvin

1½ kanna Cognac

2 do ättika

 

och hvilka saker på bemälde Captens och vederbärande grannars begäran insattes hos mig att deraf delas ut, så ofta Öckerö sjukes anhörige till afhämtande infunno sig – hvilken afhämtning ock skedde thefatsvis, skedbladsvis, halfqvarters och suplasvis eller i pappers omslag – allt eftersom den eller den sakens beskaffenhet erfordrade – och så snart särdeles af Camfertbrän-spiritus, fläderthe och senap var ganska litet qvar, då hitskickades med Pehr Olsson – af merbemälde Capten en tillökning af

2 bouteljer Camphertsbrännvin

litet Camphertsspiritus? På en flaska

Ett skålp fläderthe

Ett Do senap

Och några kräkpulver – på hvilket allt upräknadt nemligen så väl det först som sit hitlemnade Han af mig sedermera uttog qvitto – och medicamenterne, som sist hitkommo, de inträffade här när deraf, som väl var, icke synnerligt behöfdes, emedan sjukdomen började då äfven i Öckerö Norg. Uphöra. I förutsättande, att således från choleratiden öfverblefna berörda ting skulle kunna framdeles befinnas oduglige, så har deraf äfven alltsedan understundom åt grannar det eller det begärda eller behöfliga tillställts, när sjuklighet, fastän icke cholera, sig företedt. Resten grynen, som icke afhämtats, blef naturligtvis för längesedan alldeles bortskämd i likhet med senapen såsom jag i kungörelse från Predikstolen förespådde – men hvad som föröfrigt ännu är qvar nemligen

2 fulla Camferbrännvins bouteljer

litet Campherts spiritus ? på en flaska

Cognac och vin hvilka fylla 2 bouteljer –

Ungefär ½ skålp. Fläderthé

Samt 4 kräkpulver – torde ännu kunna duga, ehuru synnerligast Campherts-brännvinet afvensom pulvret, innan det brukas, borde för ålderns skull af en Apothekare eller Läkare undersökas. – Jag såge gerna det någon eller någre af mine grannar ville i sitt förvar taga berörda saker jemte hvilka äro 2 mest tomma bouteljer och 1 tom flaska: då stode det ena eller det andra närmare i beredskap för öens folk vid cholerans möjliga återkomst. Fogelvägen från Hamburt, der hon för närvarande grasserar är ju blott omkring 52 svenska milar till oss.

O.J. Tegnander

Under Husförhör på Öckerö den 27de Octgober år 1837 blef denna skrift upläsen och rigtig befunnen – intyga å Öcerö Innevånares vägnar:

 

Olof Larsson      Pehr Olsson      Olof Andersson