Under mina forskningar runt släktnamnet Wadst, på min frus sida, påträffade jag på Landsarkivet i Göteborg följande:

Ansökan om Skiljobrev för Andreas Wadst 1842

Prestebevis för Andreas Vadst:

Drängen Andreas Wadst i Kärra är född den 4 Maii 1816, begangnar utan hinder H.H. Natvard. har med pigan Bengta Jönsdoter från nämnda ställe i Slättåkra Socken, med hwilken han nu emnar ingå ägtenskap, sammanaflat barn och är föröfrigt och oklandrad frägd. Pigan Christina Jönsdoter i Häshult likaledes i Slättåkra Socken, från hwilken han önskar skiljobrev, är född 1818, begangnar H.H. Natvard och förr oklandrad wandel;

attesterar:

Slättåkra presterg. den 7 Juni 1842   Oläslig underskrift

 

Avskrift av Skiljobrev för Anderas Wadst och Christina Jönsdotter

Ink. den 22 Juni 1842 salib.den 29 ejusdem

 

Till Högvördiga Domkapitlet i Götheborg

Med stad af närlagde Häradsrätten i Halmstads Härad utslag af den 11 Dennes, får jag bifogane behörigt prestebevis, ödmjukeligen anhålla om behörigt skiljobref för upplösning satt af den mellan mig och pigan Christina Jönsdoter i Öfra Böket, förr i Häshult inom Slättåkra pastorat, påtängta äktenskapsförbindelsen

Kärra den 7 Juni 1842

Andreas Wadst

 

Utdrag från Domboken vid Lagtima Sommartinget med Halmstads Härad i Qvibille år 1842 den 6 Maj No. 27. Till förevarande Ting,  hade ågått stämnigar,

Den ena, så lydande,

"På begäran af Pigan Christina Jönsdotter i Häshult varder Drängen Andreas Wast i Kärra härmed  kallad och stämt till Halmstad Härad in stundande Lagtima Sommar Ting, som tager sin början i Qvibille den Tredje /3dje/ nästkommande maj, med påstående af Käranden, att Svaranden som i flera år, både skriftligen och mundeligen förklarat sin oryggeliga vilja, vara att med Christina Jönsdotter inga äktenskap, måtte dertill varda dömd, enligt 3dje kapitlet 5§ Giftemålsbalken, samt att den fästning till äktenskap, som Svaranden sedanmera ingått med Pigan Bengta Jönsdotter i Kärra var den upphäfven och ogiltig förklarad. Förbehållande sig Käranden öppen talan i målet, samt att med vitnen, som blifa serskilt kallade, jämte andra bevis, och att Rättegångskostnad henne tillekännes”.

Stämningen hörsammas vid laga påföljd, Halmstad den 17 Mars 1842.

Efter Herr Dom hafvan den uppdrag J. Motander.

Den Andra, tecknad å ansökan så lydande:

Med anledning af en från Pigan Christina Jönsdotter i Häshult mig tillsänd stämning, för Svarmål afgifande vid Halmstads Härads nästa Laga Ting i Qvibille den 3dje i nästa May månad -föranlåter jag anhålla att bemälta Piga måtte varda vise versa logstämd, för att gemäla mina följande påståenden, den jag till en början som svar i hufvudstämningen yrkar:

1a Att det mellan mig och Hufvudkäranden för öfver fyra år sedan inträffade och af henne omstämde lösliga äktenskap samtal, såsom icke utgörande verkligt äktenskap aflat eller förbindelse, af mig å ena och henne samt hennes fader såsom rätten Giftoman å andra sidan, och icke eller blifvit till sin lageligen ståndaktlighet befästadt med lagligt

trolofning på sätt och i den ordning som lagen i 3 Capitlet 18 § Giftemålsbalken bjuder måtte den före ogildt förklaradt och utan all kraft och verkande påföljd ansedt aldra synnreligast som hufvudkärande sedan aldrig visat kan att hufvudkärand fader dertill samtycke lemnat, utan tvärtom vill jag vid vitne styrka det han vill å til sig, att sådant aldrig skulle gå i fullbordan.

2a Att då jag med vitne tror mig kunna ådaglägga det hufvudkäranden, mig då ovetande hvad jag seder mera kännit i erfarenhet af, såväl före som under samt efter våre samtal om omstämde äktenskapet, haft, ej allenäst enskildt förtrolighet undgångne, utan äfven oloflige sängelag ju torde hända rättsligt umgänge med andre mandpersonen, så måtte hennes Käromål helt och hållet ogillas och hufvudkärande skyldig för klarar gälda mig ersättning såväl för min tungan resa från min gift i Malmö och åter, vållad af denna Rättegång, utan och förhindra i lysning och vigsel med min nuvarande fästequinna jämte stämningskostnad, Tingsresa och Domelösen efter den stämningsräkning jag anhåller få till Domstolen ingifvna, jämte föebehåll af all vidare behöfvlig talan i detta mål.- Som vitne anhålles någe blifva stämde Undantagsmannen Anders Persson, Pigan Benedikte Pettersdotter i Häshult, Torparen Sven Persson å Ringehult, Hustrun Petronella Andersdotter i Härbråtastigen, Drängen Johannes Christoffersson i Öfra Böke och Pigan Maria Bengtsdotter derstädes, Åboen Andrias Andersson och hans Hustru Agneta Bengtsdotter i Bredhult, Skomakare Lärlingen Anders Berg, alla i Slättåkra Socken, Drängen Per Bengtsson i Skogsgård samt Pigan Johanna Johansdotter i Folkestad i Rävinge Socken.

Kjerra den 11 April 1842

Andreas Wadst

 

Parterna Inställde sig personligen, hufvudkäranden biträdde af Herr Landsfiskalen Motander.-

Lägermålet af Christina Persdotter förnekades. Parterna begärde och erhöllo rådande till förlikning.-

No. 32. Uti del, denna dag den 27 förehafvde mål anmälle Parterne Christina Jönsdotter nu beträdd af Johannes Svensson i Häshult, att någon förlikning ej kunnat träffas.- Wittnen ojäfvade, aflade Ed, varnades hördes särskildt och berättade:

1e. Nils Bengtsson att han ej känner något i saken.

Uppläst o vidkändt

2e. Petronella Andersdotter att, vid ett tillfälle för omkring  fyra år sedan velat hört Christina Jönsdotter fadern Jöns Andersson Ge kärandes frånvaro, fälla den utlåtelse; "Andreas Wadst önske i tilfälle att gifta sig med min dotter, och, om jag rår skall det aldrig någon sin blifva fullbordat"

Uppläst o vidkändt.

3e. Bengt Andersson: att han ej kan lämna någon upplysning i saken.-      Uppläst o vidkändt.

4e. Anders Persson: att han flerfaldiga gånger under loppet af 3-års tid, hört Christinas fader Jöns Andersson yttra sin missbelåtelse med det ifrågavarande ägtenskapesaftalet._

Uppläst o vidkändt.

5e. Benedikta Petersdotter: att på ett slottersöke i Bohult, för tre år sedan huvudkärande och en frånvarande dräng samt vitnena Maria Bengtsdotter, Andreas Andersson,och Agneta Bengtsdotter, efter arbetets slut lagt sig att hvila på logen alla avkläde och Christina närmast intill Drängen: att Christinas Svåger Jöns Nilsson i Övfre Böke, då de på tillsägelse ej velat uppstiga för att deltaga i dansnöjet, yttrat, till Christina och Agneta, hvilken sistnämda då redan börjat underhandla med Andreas Andersson om äktenskap "Fy för sådana fäästmöer.”

Uppläst o vidkändt.

6e. Sven Persson: att under loppet af de sist förflutne fem åren, vitnet flera gånger hört Christinas fader yttra missbelåtenhet med den ifrågavarande ägdenskaps förbindelsen.-

Uppläst och vidkändt

7e. Johannes Christoffersson: att han ej känner något i saken.-

Uppläst o vidkändt

8e. Andreas Andersson lika med femte vitnet utom det att Andreas icke hört Jöns Nilssons utlåtelse, hvaremot vitnet sett Christina och Drängen omfamna hvarandra, under det de legat på logen.-

Uppläst o vidkändt

9e. Anders Berg: att på ett dansnöje i öfre Böke hösten 1838, några af ungdomen, efter dansnöjet slut, lagt sig o afklädde att hvila i en foderlada, hvar vid Christina och den omvitnade frånvarande Drängen tagit plats brevid hvar annan, men Andreas Wadst bevistade icke detta dansnöje.-

Uppläst o vidkändt.

10e. Per Bengtsson: att vid det af Andreas Berg omtalade dansnöjet Per Bengtsson och Christinas syster om natten legat närmast intill Christina och den omnämnde Drängen, Hvaremot den öfriga ungdomen legat längre bort i ladan. Sägande Per Bengtsson sig hafva tydligen förmärkt, att Christina och den omnämnde Drängen vid berörda tillfälle med hvarannan plägat köttsligt umgänge.-

Uppläst o vidkändt.

Vitnet tillade, att Christina, vid ett annat tilfälle samma år, legat brdvid en annan dräng i Säng å Sembs mälla: att de begge varit påklädda och att vitnets syster legat i samma säng, äfven oafklädd, medan de väntat på mäld..-

11e. Johanna Johansdotter: att vid ett tillfälle för tre år sedan, vitnet hört Christinas fader fälla den utlåtelse: alldrig skall min dotter få taga Andreas Wadst till äkta så länge jag lefver.-

Uppläst o vidkändt.

Femte och åttonde vitnena instämde deruti att Andreas Wadst icke varit närvarande vid det tillfälle hvarom de vitnat.- Christina Jönsdotter ville icke vitsorda tionde vitnes målet.-

Från de uteblifna vitnena inlemnades att efter så lydande:

 

"Såsom jag undertecknade är kallad att aflägga vitnesmål emellan Andreas Wadst och Pigan Christina Jönsdotter så kan jag icke det ringaste annat att vitna än att i förliden sommar två år sedan i ett höstgille i Bohult så såg både jag och min nuvarande man ofvanämnda Christina ligga i famn med en Dräng vi namn Christin Johansson; Detta allt kan jag med liflig Edstyrka.

Bredhult den 6 maji 1842.-

Neta Bengtsdotter med hand om pennan, bevitnas af Sven Persson på Kringelhult, Johannis Christensson på Öfre Böke, båda med hand på pennan"

 

"Som jag undertecknad ej förmår utgöra mitt vitnesmål muntligt för min sjukdom skull; allt så vill jag med skriftenligt betyg uderrätta hvad jag i målet känner, att bemälte Christian Johansson och Christina Jönsdotter låg till sammans uti en lada i fodret, annat känner jag visat intet i detta mål. Maria Bengtsdotter i Öfre Böke.

 

Som närvarande vitne intygar att så är, både med hennes sjukdom och hennes vitnesmål, som hon för aftalat hafer; bestyrkes af närvarande Petter Berg Öfre Böke, Jöns Nilsson Öfre Böke själf hållit pennan:-

 

Såsom jag undertecknade är kallad att infinna mig i Qvibille för att införena Höglefe Häradsrätten aflägge vitnesmål emellan Andreas Wadst och Pigan Christina, så kan jag icke det ringaste att vitna annat än förleden jul 2 år sedan var jag en afton hos min måg på skogstugan också Andreas buden med och så afskickade han bud efter Christina och hon var der  en tid på natten och under hela tiden vardet ovanligt väl med nämnde Andreas och Christina och när hon skulle gå hem lånade han min mågs Stöflar och skulle följa henne hem, men huru långt kan jag icke säja. Detta kan jag med liflig Ed styrka

Häshult den 6 Maji 1842 Bengta Persdotter med hand på pennan"

Parterna åsänjades på detta sätt, att ägtenskapsförbindelsen upphäves, att en hvar behållen de gåfvor han fått, samt att ersättningen till vitnen hvilka fodrade Elfa Riksdaler Riksgäldsfodran half versas

Uppläst o Vidkändt.

Utslag

Aflagdt den 11 juni 1842

No 199 Då emellan Parterna, något häfdande beviseligen icke ägt rum; Så enligt 4 Capitlet 48º Giftemålsbalken, stadfästes den ingångna föreningen med förklaring, att Parterna böra anmäla sig had Dom Capitlet att derstädes skiljobrev undfå.- Som ofvan

På häradsrättens vägnar: D. Fehman

Insänt av: Claes-Göran Sörensson