Att forska i domböcker.

Här kommer fler nyttiga nätadresser:

www.genealogi.nu Släktforskning allm

s.l.s.FiBLF/index/htm                                            Biografiskt lexikon för Finland på s

http://www.retrace.se Herdaminne  för Östbo och Västbo (Småland) 1200-

talet – 1930-talet. Svenskt språk

www.forsvarsmuseum.se Försvarsmuseum

www.riksarkivet.se/sbl Svenskt Biografiskt Lexikon

www.fastningsmuseet.se Karlsborgs fästningsmuseum

www.karolinskaforbundet.se Karolinska Förbundet

www.medicinhistoriskamuseet.uu.se Medicinhistoriska museet Uppsala

www.fangelsemuseet.se Sveriges Fängelsemuseum

Landsarkivet

Höstens besök på landsarkivet är nu bestämt till måndagen den 15 oktober klockan 13:30. OBS att bokningar inte kan göras förrän efter sommaren och då i i Kulturhusets reception.

Släktforskning på Frölunda bibliotek

Om du inte prövat det tidigare är det dags nu. Vårt bibliotek har ett antal databaser med mera. Vi har också en egen ”Släktforskarhylla”. Den står längst ner till höger när du träder in i biblioteket. Ovanpå hyllan står vår ”Släktforskarpärm”. Denn kommer att fyllas på succesivt med godis av olika slag. Du får gärna ta kopior ur pärmen till en kostnad av 2:-/ kopia.

 

Vad finns då i databaserna?

Här är svaret:

Arkiv Digital – Genline – SVAR (som nås via Internet Explorer och startsidan) - Begravda i Sverige – Emigranten Populär 2006 – Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 – Sveriges dödbok 1901 – 2009 –

Via Internet Explorer når du också: databaser som Mediaarkviet (de flesta större dagstidningarna) – Artikelsök (hjälp att söka artiklar ur tidningar/ tidskrifter) –

Alex (författarlexikon) – Global Grant (sök stipendier)

Allt du behöver är ett bibliotekskort och en personlig kod som du anger i receptionen.

Arkivinfo

På Forskningsarkivet Umeå Universitet (sök Google) finner du många adresser till arkiv, museer och forskningsbibliotek i hela Sverige

 

Svenskt Biografiskt Lexikon är nu sökbart på nätet

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917 och som nu (mars 2012) omfattar A-Ström. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling. SBL är en del av Riksarkivet och utgivningen finansieras med statliga anslag. Fram till år 2011 har 33 band publicerats. Varje band består av 800 sidor och hittills har över 9 000 släkt- och personartiklar publicerats på sammanlagt cirka 25 000 sidor, vilket gör SBL till ett av de största uppslagsverken i Norden. SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med flera.

 

Begravda i Sverige 2 Version 2

Gensvaret från kyrkogårdsförvaltningarna inför den första versionen blev så stort att släktforskarförbundets styrelse hösten 2011 beslöt att ge ut en ny version av skivan, en version 2. Erfarenheterna från den första ska naturligtvis vara vägledande i det arbetet. Projektet startar 1 november 2011 och kommer att resultera i att en ny skiva blir färdig till försommaren 2012, som då blir kompletterad med de som avlidit sedan den förra kom ut. Förhoppningsvis kommer nu även de kyrkogårdsförvaltningar som tvekade inför den första versionen att delta.

Presentation Databasen kommer att presenteras i form av en CD med liknande utseende och sökmöjligheter som Sveriges dödbok och den första versionen av Begravda i Sverige. Skillnaden mot Sveriges dödbok är dock att gravregistren ofta innehåller gravplatser inte bara från 1900- och 1800-talet utan kanske ännu längre bakåt i tiden. Det kommer dessutom att ingå kartor med möjlighet till utskrift av varje ingående begravningsplats, där sådana finns, så att det blir lättare för den som vill besöka en grav att hitta den. För mer information kan man läsa mer på sidan(Länk) under sidorubriken förbundsnytt.

Om domböcker och domstolar

Medeltida lagar. Flera av dem är tryckta och finns att låna/ köpa. En intressant läsning.

 

Magnus Erikssons landslag. En lagbok för landsbygden ca 1350. Finns tryckt. Mycket i den gäller ända fram tills 1734-års lag kommer

 

Tänkeböcker En stadsbok från medeltiden och 1500-talet. T innehåller protokoll och minnesanteckningar från Rådhusrätten. De äldsta T är från Arboga, Jönköping, Stockholm. Flera av dem finns i tryck, ex. Nya Lödöse tänkebok.

 

Hovrätten Livstidsdomar avgörs alltid av H. Vår äldsta H är Svea hovrätt, sedan Göta hovrätt. Adeln hade rätt att få sina bouppteckningar upprättade i H. Dessa hos AD Online.

 

Lagmansrätten Ligger mellan Häradsrätt och Hovrätt. L  tar endast upp tvistemål som överklagats frånHäradsrätten – Brottsmål tas endast upp i samband med aktuella tvistemål. L försvinner 1849

 

Landsbygdens domstol

Häradsrätten med 12 nämndemän, som även kallas tolvmän.  I de allra tidigaste H fanns ingen fast tingsplats, den kom senare.  Ursprungligen var det Höstting och Vårting. Mot mitten av 1700-talet tillkommer Sommarting. Tingen hölls alltid på bestämda datum under året. Domböckerna har serie AIa. Serien Inneliggande handlingar (Fia) innehåller bilagor till domböckerna. Stämningslistorna, som ursprungligen finns inne i dombocken, får en egen serie under senare delen av 1700-talet. Börja alltid söka ditt fall där. En häradsrätt kan aldrig verkställa en dödsdom. Den går vidare till Hovrätten för vidare behandling. Cirka 50 procent av fallen slutar i livstidsdomar.

Urtima ting (Serie AIb.) Dessa hålls när som helst under året , ofta direkt efter händelsen. U uppstår när omedelbar rättslig behandling fordras. U fordrar 12 närvarande nämndemän. Om inte fulltalighet kan uppnås svärs närvarande bönder in som tillfälliga nämndemän. Det finns Inneliggande handlingar till U (Serie

 

Domstolar i staden

Rådhusrätten med 12 rådmän. Ting hålls i rådstugan

Accisrätten En specialdomstol för acciser och tullar. Accis = Avgift på bagares, bryggares, slaktares tillverkning. A upphör 1811

Kämnärsrätten En underdomstol och första instans i stadens jurisdiktion. Ledamöterna kallas Kämnärer. K. tar upp alla ringa och smärre saker utom sakören (böter). I städer där K inte finns sköts dessa fall av Rådhusrätten.

Hallrätten Inrättas 1739 och upphör 1846. H har tillsyn och domsrätt i tvister mellan fabriker, manufakturer (sammanfattande beämn på textiltillverkning, tobaksspinnerier mm), arbetsgivare, arbetstagare. H besiktigar och stämplar alla

tillverkade varor.

 

Straff: En dödsdom kan hävas på minst tre sätt: Hovrätten ändrar domen – Den anklagade kan köpa sig fri genom att erbjuda den mördades släkt ekonomisk ersättning – Den dömde flyr ladnet och från den nya hemvisten skriver han till kungen och ber om Fri lejd. Om kungen beviljar detta kan den anklagade återvända till Sverige och få sin sak omprövad utan att riskera att omdeelbart avrättas.

 

Spö – Ris: Mannen straffas med spö, högst 40, kvinnan med ris, högst 30

40 spö av paret innebär att han som slår har två spöknippen. Han slår ex 20 rapp med det ena, byter sedan till det nya paret för att utdela ytterligare 20 rapp.

 

Dödsstraff: Halshuggning upphör under 1840-talet – hängning 1855. Offentlig avrättning upphör 1877. Dödsstraff avskaffas helt 1921, i krigstid 1973.