Anders Utbults yrkesliv som storfiskare i Karlshamn