Secondlotsen Bernt Peterssons på Hönö Hedens Afl. Hustru föddes år 1813 den 20de Dec.och befordrades vederbörligen till dopet. Föräldrarne voro och äro Fadren Anders Andersson och modern Anna Britta Utbult på samma ställe hvilke Cristeligen henne uppfostrade så att hon under Pastor Fagerströms tjenstgöringstid i detta Pastorat admitterades till H. H.Nattvard, hvilket nådemedel jämte Gudomliga ordet hon och sedan ordentligen begagnat samt gjort sig känd för en stilla, sedig och ärbar vandel. Ingick år 1835 vid kyndelmässotid egtenskap med på merberörda ställe dåvarande ungkarlen ärlige och välförståndige Olaus Olsson som samma årtal dog och därigenom efter­lemnade henne såsom enka. Efter några års enkestånd inträdde hon den 21sta sistl. april i nytt gifte med nu sörjande mannen Bernt Petersson därsammastädes hvilken då befanns vara enkling efter d. 30de aug 1838 aflidne hans första hustrun Anna Olofsdotter. Hans nu ifrågavarande andra nemdl Caisa Andersdotter har med en klen kroppsbyggnad städse likväl haft såvida stark helsa och efter om­ständigheterna varit mestadels frisk till och med i sednare månaderna sjuknade natten mellan den 15de och 16de dennes , förlöstes den onsdagens morgon med ett dödfött gossebarn ansattes både förut och efteråt serdeles af de i svåraste grad sig företeende så kallade convulsioner såsom vanliga dödsteckenpå en barnaföderska. Emellan anfallen hade, hon sin fulla sansning intill döden som besynnerligt och märkvärdigt nog inträff.sist. söndag d. 20de dennes just densamma dag på hvilken hon för 27 år sedan föddes i verlden                                      Sofve hon etc