Anna Ericsdotter                                                Far: Erik Andersson

Björkö Sörgård                                                   Mor: Annica Christopersdotter

f. 1772                                                                Bottna Socken, Qville Pastorat

d. 1832‑01‑07

Aflidna hustrun Anna från Björkö Sörgård föddes år 1772 på  Skärholmen i Bottna Socken af Qville Pastorat. Föräldrarna voro Eric Andersson och Annica Christopersdotter, vilka från henne dödde i hennes 9‑åriga ålder . Då emottogs hon af hennes farbroder, som henne vidare upp­fostrade och efter 16 års tid var hon ½ år hos en broder i Skåne hvarifrån hon återvände hemåt, och vidare begaf sig hit nemligen till Björkö i tjenst. När hon på det stället hade tillbringat en liten tid så trädde hon i äktenskap med dåvarande ungkarlen och numera i sorgen efterlefande mannen Henrik Olsson i Björkö Sörgård Giftemålet skedde för 25 år tillbaka och är välsignadt med 4 barn 2 gossar och 2 flickor, hwaraf ena dottern död är. I födelsebygden gick nu ifrågavarande aflidna för första gången till Herrens heliga nattvard. Med nådemedlens bruk alltsedan har hon förenat en anständig Vandel. Atminstone känner jag icke annat än att hon alltjemt varit en god maka, bra moder och en rättsinnad mänska. Under hennes vistelse såväl i norr som här i söder har hon beständigt haft god helsa ända tills för 7 år sedan då hennes tungbrösthet begynte och har bröst­sjukdomen från den tiden mer och mer tilltagit ‑ lades för allo ner vid sistlidne husförhörs dagarne och dog en stilla död på den 6te dagen i detta året, när hon upnått en ålder af öfver 59 år och då barnahjertat visst önskade att hennes lifstrådar skulle ännu längre utdragits i mån af längden på den moderliga huldheten

Sofve hon nu i frid