Insänt av Britta Österberg

”I domstolsarkiven står att Sverige fick år 1734 en ny allmän lag, som trädde i kraft 1736. Där stadgades att: Bouppteckning alltid skulle upprättas vid dödsfall. I praktiken kunde denna bestämmelse inte alltid uppfyllas, med resultat att boupp-teckningar saknas efter vissa avlidna. I bouppteckningen redovisas den avlidnes tillgångar (i form av fast och lös egendom, kontanter och fordringar) och skulder. Den ofta mycket detaljerade uppräkningen av föremål ger en klar bild av de ekonomiska förhållandena som den avlidne har levt under.

Bouppteckningens inledning är av stort intresse för släktforskaren

Där redovisas den avlidnes namn och dödsdatum, samt arvingar. Redo-visningen av arvingarna bildar en samlad kort redogörelse för släktskapsför-hållandena vid tiden för dödsfallet, och är vanligen genealogiskt mycket informativ.”

Bouppteckningen handlar inte bara om vad den avlidne personen ägde utan fast mer om arvingar. När dessa var omyndiga så måste förmyndare tillsättas, det kunde vara en moster- eller fasterman eller faderfader eller moderfader, ävensom döttrarnas män måste vara förmyndare för dem.

Sök inte bara i egna socknens härad efter bouppteckningar, även i grannkommuners härader finns bouppteckningar rörande Öckerö socken ex: Inlands Södre härad FII:4 sid 263 år 1772 Petter Grottes hustru Johanna Christensdotter på Grötö.

2 ex på hur första sidan kan se ut:

”År 1783 den 1 april blef af undertecknade på wederbörandes anmodan bouppteckning och wärdering förrättad å qwarlåtenskapet efter mannen Magnus Persson på Knepla och kommer sedermera samma egendom at fördelas emellan hans efterlefwande hustru Malena Andersdotter och theras under ägtenskapet sammanaflade en son Anders Magnusson och ett foster som icke är ännu framfödt, såvida det med lif till världen kommer och infann sig den omyndige sonens fader-fader Dragonen Pehr Wasberg i Dalen och fader-broder Johannes Dahlqvist på Kampetorp och uppgafs egendomen af enkan med varning Ärfda Balken 9 Cap och befanns som efter förmäles; Nembligen -----------”

”År 1802 den 7 september woro undertecknade kallade af tunnbindare-gesällen Anders Kjellström i Bovik till att uppteckna och werdera den egendom som befants i hans bo sedan dess hustru Elsa Johanna Sjöberg nu är med döden afleden med hwilken han sammanafladt tvenne nu i lifwet warande söner som är Swen Christoffer 5 år gammal och Andreas på tredje året gammal. Förmyndarskapet åtager fadren sig själf jemte tillsyningsman af Salteri Inspektören Olof Forsberg på Gåsesund. Sedan Innehållet af 9 Cap. 1§ Ärfda Balken blifvit Kungjord uppgaf änkomannen egendomen, hwilken befants och wärderades som följer : Nembl: ……

Slutet på bouppteckningen lyder ”som hustru på olyckligaste vis blef borta på sjön på resa från ”Malms” och till Göteborg då hon hade alla sina lin som gångkläder med sig, således är intet af nemde värde att skrifwa. Hos magestraten i Malms innestår afledne hustruns arf efter hennes föräldrar ungefär 11:- Rb.”